Bu Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası ORSA Medya tarafından yönetilen internet sitesi https://orsamedya.com/ (İnternet Sitemiz) vasıtası ile sunduğunuz kişisel verilerinizin, belirli türdeki teknik ve web tarama bilgilerinin İnternet sitemizde çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanma ve işlenme usullerini açıklar.

ORSA MEDYA, İnternet Sitemiz üzerinden vermiş olduğunuz bilgilerin gizliliği, korunması ve ilgili diğer hususlarda cari kuralları belirtilen bu Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikasını benimser.

ORSA MEDYA, güvenliğinize önem verir ve bilgilerinizin saklanması konusunda şeffaf olmaya özen gösterir. Bu Gizlilik Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası, ne tür kişisel verilerinizin toplandığı, bu bilgilerin nasıl kullanıldığı, bu bilgilerin kimlerle, ne şekilde ve hangi amaçla paylaşıldığı, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu ve bu haklarınızı nasıl kullanabildiğiniz hususunda genel bir çerçeve sağlar.

Lütfen İnternet sitemizi kullanmadan ve/veya kişisel bilgilerinizi sunmadan önce bu Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikasını okuyunuz. Bu Gizlilik Politikasını onaylamanız veya onaylamadan İnternet sitemizi kullanmaya devam etmeniz halinde, aşağıda belirtilen sınırlar dahilinde, kişisel ve/veya kişisel olmayan verilerinizin işleneceğini, kaydedileceğini, yasal süreler veya ORSA Medya’nın ilan ettiği/edeceği süre boyunca saklanacağını ve muhafaza edileceğini, analiz edileceğini, sınıflandırılacağını, güncelleneceğini, aktarılacağını ve ORSA MEDYA hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla, üçüncü kişi iş ortakları ve/veya danışmanlarına aktarılacağını bilirsiniz.

Kişisel Veri

Kişisel Veri” sizi tanımlayan ya da sizi tanımlamak için kullanılabilecek her türlü bilgilerdir. İnternet sitemize gönderdiğiniz veya İnternet Sitemiz vasıtasıyla topladığımız ve/veya erişilebilir formda sakladığımız ve kişisel veri kapsamına giren bilgiler bu Gizlilik Politikası ve Çerez (Cookie) Politikasına tabidir. . Tarafınıza ait yukarıda belirtilen vasıtalarla elde ettiğimiz kişisel verileriniz İnternet sitemizi kullanan ziyaretçiler için adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, TC Kimlik Numaranız, adresiniz, çalıştığınız şirket ve pozisyon bilgileriniz, kurumsal hesaplar için Şirket Ünvanınız, fatura bilgileriniz, vergi dairesi adı ve numaranız, şirket adresiniz, kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, hesap numarası gibi ödeme bilgileriniz, ve internet protokol (IP) adresiniz; İnternet Sitemiz üzerinden iş başvurusunda bulunacak çalışan adayları için adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, posta adresiniz, eğitim ve çalışma bilgileriniz, mesleki deneyim bilgileriniz, özgeçmiş bilginiz, ön yazınız, çalışma izni bilginiz, ve bizimle paylaşmayı seçtiğiniz diğer kişisel bilgilerinizdir.

Bu kapsamda, ORSA MEDYA kişisel verilerinizi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 5. ve 6. maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:

Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması,

Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması,

Tarafınızca alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ORSA Medya’nın meşru menfaati

Kişisel Veriler’in Toplanma ve İşlenme Yöntemleri

İnternet sitemizde veri alanlarına girdiğiniz kişisel bilgiler ORSA MEDYA tarafından işlenir. Çeşitli konularda bilgi almak, ORSA MEDYA programlarına kayıt olmak, ORSA MEDYA ile irtibat kurmak, iş başvurusunda bulunmak veya anketlere yanıt vermek gibi amaçlarla İnternet Sitemiz üzerinden bilgilerinizi gönderebilirsiniz.

Bunlara ek olarak, ORSA MEDYA siz çevrimiçi olarak bilgi vermeseniz dahi İnternet sitemize yapmış olduğunuz ziyaretler hakkında bilgi toplar. Tarayıcı tipiniz, tarayıcı diliniz, işletim sisteminiz, internet protokol (IP) adresiniz, İnternet sitemizi ziyaret etmeden önce ve sonra ziyaret ettiğiniz sitelerin URL’leri, sizi İnternet sitemize götüren web aramanız, görüntülediğiniz web sayfaları, görüntülediğiniz reklamlar ve İnternet sitemizde tıkladığınız bağlantılar bahsi geçen bilgilere örnek olarak sayılabilir.

ORSA MEDYA işlediği kişisel verileri, KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin gerekli kıldığı kapsamda veri sorumlusunun alması gereken yeterli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak korur. Ek olarak, ORSA MEDYA kişisel verileriniz için ilgili mevzuat kapsamında gerekli olmayan ancak sosyal beklentilere uygun ek tedbirleri de alabilir.

Kişisel verilerinizi ORSA Medya’ya sağlayarak bu bilgilerin toplanmasına, aktarılmasına, depolanmasına ve dolayısıyla işlenmesine açıkça rıza gösterirsiniz. ORSA MEDYA İnternet sitemize ziyaretçi olarak iletişim formları üzerinden sunduğunuz kişisel verilerinizi, sorularınıza yanıt vermek ve size etkin şekilde yardımcı olmak amacıyla kullanır. Buna ek olarak, İnternet Sitemiz üzerinden satışa sunulan hizmetleri satın almanız aşamasında elde edilen kişisel verileriniz ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilmesi ve tarafınıza ilgili hizmetin tam olarak sunulması amacıyla, çalışan adayı olarak İnternet Sitemiz üzerinden iş başvurusunda bulunmanız aşamasında elde edilen kişisel verileriniz ise iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve işe alım süreçlerinde sonraki aşamalara geçilmesi amacıyla kullanılır.

ORSA MEDYA çevrimiçi sunduğunuz kişisel verileri çevrimdışı sunduğunuz kişisel verileriniz ve/veya üçüncü kişilerden KVKK ve ilgili mevzuata uygun bir şekilde temin edilen verileriniz ile birleştirebilir. ORSA MEDYA, bu birleştirilmiş kişisel verileri İnternet sitemizi daha iyi tasarlamak, bilgileri size iletmek, pazarlama ve araştırma faaliyetlerimizi geliştirmek ve diğer ticari işlemleri kolaylaştırmak amacıyla kullanır.

Gizliliğinizi korumak amacıyla, özellikle talep etmediğimiz bilgileri sunmayarak ORSA Medya’nın hakkınızda topladığı kişisel verilerin miktar ve türünü sınırlayabilirsiniz. Talep etmediğimiz halde tarafımızla paylaşmayı seçtiğiniz kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık rızanız bulunduğunu kabul edersiniz. ORSA MEDYA, her halükârda kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili mevzuata uygun bir şekilde işleyecek ve verileriniz gizliliği ve güvenliğine azami seviyede önem verecektir.

ORSA MEDYA, hizmetlerini pazarladığı ve/veya bir faaliyeti birlikte yürüttüğü yurt içinde bulunan üçüncü kişilerle kişisel verilerinizi paylaşabilir. ORSA MEDYA iş faaliyetlerini yürütmek amacıyla yurt içinde bulunan irtibat kurduğu üçüncü kişilerle de bilgilerinizi paylaşabilir. ORSA MEDYA kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktadır.

ORSA Medya’nın yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere ORSA Medya’nın yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz ORSA MEDYA tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVKK ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

İnternet Sitemiz vasıtasıyla sunduğunuz kişisel verilere sınırlı sayıda ORSA MEDYA çalışanı erişir. Çalışanlarımız gizliliğin önemi, ziyaretçilerin verilerinin mevzuata uygun ve güvenli şekilde işlenmesi ve yönetilmesi konusunda eğitimlidir.

Kişisel verilerin korunması ORSA MEDYA için büyük önem taşır. ORSA MEDYA, kişisel verilere yetkisiz erişilmemesi ve/veya bu bilgilerin kaybolmaması, hatalı kullanılmaması, ifşa edilmemesi, değiştirilmemesi veya imha edilmemeleri için gerekli önlemleri alır.

ORSA MEDYA, kişisel verilerinizin gizliliğinin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder. ORSA Medya’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına rağmen, İnternet sitemize ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, ORSA MEDYA bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

ORSA MEDYA tarafından tabi olduğumuz mevzuat hükümlerine uygun olarak elde edilen kişisel verilerinizin saklama ve imha sürelerinin tespitinde aşağıdaki ölçütlerden yararlanırız:

İlgili mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye uyarız. Bir süre öngörülmemiş olması halinde kişisel verilerinizi en fazla 10 (on) yıl süreyle saklarız. Anılan sürenin sona ermesiyle, bu verileri saklamamızda herhangi bir meşru menfaatimiz yoksa, verileri ilgili mevzuata uygun şekilde imha ederiz ya da anonim hale getiririz. Eğer, örneğin elektronik ticaret mevzuatında olduğu gibi bu verileri belirli sürelerde/süresiz saklama yükümlülüğümüz varsa, imha sürelerinde bunları da dikkate alırız.

ORSA MEDYA tarafından tabi olduğumuz mevzuata uygun olarak elde edilen kişisel veriler bu mevzuatta sayılan kişisel veri işleme amaçlarının ortadan kalkması halinde ORSA MEDYA tarafından re’sen veya veri sahibinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak imha edilecektir.

Çocukların Gizliliği

ORSA MEDYA bilgisi dahilinde İnternet sitemizde çocuklardan (18 yaşından küçükler) kişisel veri toplamaz ve bu bilgileri kullanmaz. Çocukların ORSA MEDYA ile irtibata geçmesine, İnternet sitemizi ziyaret etmesine ve/veya çevrimiçi veya çevrimdışı veri paylaşmalarına bilgimiz dahilinde izin vermeyiz.

KVKK’nın 11. Maddesi Doğrultusunda Haklarınız

ORSA Medya’ya ait resmi e-mail adresi info@orsamedya.com üzerinden veya ORSA Medya’nın A. Taner Kışlalı Mah. 2918 Cad. No: 27/A Çayyolu / Çankaya / Ankara adresine ulaşmak suretiyle ORSA Medya’ya başvurarak, kişisel verilerinizin;

işlenip işlenmediğini öğrenme,

işlenmiş ise bilgi talep etme,

işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

eksik ve/veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

KVKK çerçevesinde silinmesini ve/veya yok edilmesini isteme,

aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Yukarda sayılan yasal haklarınızı kullanmanıza rağmen hizmet sözleşmesi, kayıt tutma yükümlüğümüz ve diğer yasal yükümlülüklerimiz kapsamında KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak belirli kişisel verilerinizi saklarız.

Çerez (Cookie) ve Diğer İzleme Teknolojilerinin Kullanımı

Çerez (Cookie), İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük metin dosyası veya bilgilerdir. ORSA MEDYA, ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek için yasal yükümlülükleri çerçevesinde, bu Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplar, işler, üçüncü kişilerle paylaşır ve güvenli olarak saklar.

ORSA MEDYA, İnternet sitemizdeki bir veri alanına girdikten sonra sıklıkla ziyaret ettiğiniz bölümler gibi kişisel verilerinizi çerez veya diğer teknolojiler sayesinde hatırlayabilir. Bu teknolojiler, daha iyi bir hizmet sunmamıza, ziyaretçi tercihlerine bağlı şekilde İnternet sitemizi kişiselleştirmemize, istatistik derlememize, eğilimleri analiz etmemize ve bu gibi amaçlarla İnternet sitemizi yönetmemize ve geliştirmemize izin vermeniz sizin için de kolaylık sağlar. İnternet sitemizin bazı bölümleri bu pasif bilgi toplama teknolojilerini kullanmadan çalışmayabilir.

Çerez Çeşitleri

İnternet sitemizde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanırız. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalır. İnternet tarayıcınızın talimatlarını izleyerek kalıcı çerezleri kaldırabilir hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz.

Bazı internet tarayıcıları çerez ve diğer teknolojik izleme araçlarının kullanımını sınırlamanıza ve hatta engellemenize izin verir. Bu seçenekleri öğrenmek için internet tarayıcınızın sunduğu bilgilere göz atınız.

Kalıcı çerezleri ve/veya oturum çerezlerini reddetmeniz halinde, İnternet sitemizi kullanmaya devam edebilirsiniz. Fakat İnternet sitemizin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı hale gelebilir.

Üçüncü Kişi Çerezleri

İş ortaklarımız, reklam platformları, sosyal medya platformları ile analitik bilgileri toplama hizmeti veren kişiler gibi üçüncü kişilerin cihazlarınıza çerez kaydetmelerine izin vermiş olabilirsiniz. Bu çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek için, lütfen bu üçüncü kişi kurum ve kuruluşların gizlilik politikalarını ve/veya çerez politikalarını inceleyiniz.

Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası Güncellemeleri

Tüm ziyaretçiler, bu Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikasını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Yasal mevzuatta sayılan istisnalar haricinde ORSA MEDYA, bir ön bildirimde bulunmaksızın tek taraflı inisiyatifi ile bu Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikasını değiştirme hakkını saklı tutar. ORSA MEDYA gizlilik uygulamalarının değişmesi halinde üst kısımdaki yürürlük tarihi vasıtasıyla sizi bilgilendirir.